Menu

Arhivski propisi

Novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) stupio je na snagu 19. srpnja 2018. i s tim datumom prestaje važiti Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17). Ministar nadležan za kulturu donijet će u roku od dvanaest mjeseci od stupanja na snagu Zakona provedbene propise iz članka 6. stavka 2., članka 21. stavka 13., članka 36. stavka 4., članka 38. stavka 4. i članka 45. stavka 4. Do tada se primjenjuju postojeći provedbeni propisi, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama novog Zakona:

  • Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99),
  • Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 96/2002, 106/2007),
  • Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/2002),
  • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/2002),
  • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/2004, 106/2007),
  • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/2004),
  • Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004) i
  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/2010).

Svi postupci započeti prema odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.