tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Prijava ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Povjerenstvu u pisanome obliku i obvezno treba sadržavati:

 • ime i prezime, datum i mjesto rođenja te adresu stanovanja pristupnika,
 • naziv stručnog zvanja i specijalnosti za koje se prijava podnosi,
 • podatke o završenoj školi ili obrazovanju i o stečenom stručnom zvanju ako je pristupnik već stekao stručno zvanje,
 • podatke o radnom mjestu i poslodavcu,
 • prijedlog teme stručnog rada s obrazloženjem (arhivisti) odnosno predmeta praktičnog rada s obrazloženjem (arhivski tehničari specijalisti i arhivski tehničari)
 • ime i prezime mentora.

 Prijavi se prilažu:

 • životopis pristupnika s osnovnim podacima o kandidatu
 • preslik diplome ili svjedodžbe,
 • potvrda o završenom pripravničkom stažu, odnosno o radu na stručnim poslovima čuvanja, obrade i korištenja dokumentarnog i arhivskog gradiva (u trajanju od najmanje godinu dana radnog odnosno pripravničkog staža s punim radnim vremenom) pravne osobe u kojoj je pristupnik završio pripravnički staž, odnosno ostvario radni staž,
 • naslov i opis teme stručnog rada, odnosno predmeta praktičnog rada, koji je potpisao mentor.

Odluku o prijavi za polaganje ispita Povjerenstvo je dužno donijeti u roku od 15 dana od zaprimanja prijave i dostaviti je kandidatu najkasnije 8 dana od dana donošenja odluke.

Ako je prijava nepotpuna, odluka Povjerenstva sadržavat će uputu za ispravak ili dopunu prijave, uključujući i uputu za odabir teme i mentora za stručni, odnosno praktični rad, ako je predložena tema ocijenjena neprihvatljivom. Ako podnositelj u zadanom roku ne postupi prema odluci Povjerenstva za stručne ispite, prijava će se odbaciti, odnosno odbiti.

Kandidat čija je prijava za polaganje stručnog ispita prihvaćena može pristupiti stručnom ispitu najkasnije na drugome redovnom ispitnom roku nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu. Pristupnik koji ne pristupi stručnom ispitu ni u drugom redovnom ispitnom roku, nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu, gubi pravo izlaska na ispit na temelju prihvaćene prijave. Iznimno, kandidat koji je zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio spriječen pristupiti stručnom ispitu, može pristupiti ispitu u prvom ispitnom roku nakon što su prestali navedeni razlozi.

 

Prijava za izlazak na stručni ispit u ispitnome roku mora sadržavati:

 • ime i prezime pristupnika,
 • naziv stručnog zvanja i specijalnosti za koje se pristupa ispitu,
 • ispitni rok na koji se prijavljuje izlazak na stručni ispit,
 • predmete koje će pristupnik polagati na tom ispitnom roku.

 Prijavi za izlazak stručnoga ispita obvezno se prilaže:

 • popunjena Narudžbenica za polaganje stručnog ispita, ovjerena od strane ustanove, koja je dostupna na web-stranicama Hrvatskoga državnog arhiva
 • stručni rad (arhivisti) u pisanom obliku (u 3 primjerka) i u elektroničkom obliku (računalnom poštom), odnosno
 • izvješće o praktičnom radu te pisani uradak koji prikazuje praktični rad ili dio praktičnog rada (arhivski tehničari specijalisti i arhivski tehničari) u 3 primjerka i u elektroničkom obliku (računalnom poštom),
 • potvrda o uplati naknade za pristupanje ispitu.

Prijava za izlazak na stručni ispit dostavlja se Povjerenstvu za stručne ispite najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka, uz uvjet da je prethodno prihvaćena prijava za polaganje stručnog ispita. Povjerenstvo za stručne ispite utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za pristupanje stručnom ispitu u ispitnom roku i o tome ga obavješćuje najkasnije u roku od 15 dana od primitka prijave za izlazak na ispit.

Kandidat može za jedan ispitni rok prijaviti stručni ispit za sve ili dio predmeta koje je dužan položiti. Predmete jednoga stručnog ispita kandidat može prijaviti u najviše dva ispitna roka.

Raspored polaganja stručnih ispita utvrdit će se nakon što pristignu sve prijave za izlazak na stručni ispit, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.