tamil telugu sex com செக்ஸ்ய் வீடியோ
Menu

Ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva

Polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva zakonski je preduvjet za rad na poslovima zaštite i obrade dokumentarnog i arhivskoga gradiva u tijelima, ustanovama i organizacijama koje stvaraju ili čuvaju gradivo.

Način i program polaganja stručnog ispita propisani su Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019). Ispit organizira i provodi Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva koje imenuje ministarstvo nadležno za poslove kulture na prijedlog Hrvatskog arhivskog vijeća.

Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnoga iskustva na obavljanju poslova upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.

 

Tajnica Povjerenstva

Suzana Hegol
 
+385 (0)1 4801 996; +385 (0)99 2120 575
shegol@arhiv.hr

 

Sadržaj programa provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva

1. Propisi i norme koji se odnose na upravljanje, zaštitu, obradu i dostupnost gradiva

 • hrvatski i međunarodni propisi i norme o upravljanju spisima i uredskom poslovanju
 • hrvatsko arhivsko zakonodavstvo
 • obveze tijela javnih vlasti, pravnih i fizičkih osoba obuhvaćenih "Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva u nadležnosti arhiva" i vlasnika ili posjednika privatnog arhivskog gradiva upisanih u "Upisnik vlasnika ili posjednika privatnog arhivskog gradiva" prema Zakonu i provedbenim propisima
 • propisi o upravljanju dokumentacijom u pojedinim javnim djelatnostima
 • propisi koji uređuju dostupnost informacijama u javnim službama

2. Upravljanje gradivom: organizacija i klasifikacija gradiva; sređivanje i popisivanje gradiva

 • informacijski sustavi i upravljanje dokumentima (svrha i funkcije)
 • odgovornosti, poslovi i zadaci u upravljanju spisima
 • spisovodstvena politika
 • oblikovanje i upravljanje spisovodstvenim sustavom
 • svrha klasifikacije i klasifikacijski sustav u upravljanju dokumentacijom, izrada i primjena klasifikacijskog sustava u organizaciji dokumentacije javnih stvaratelja (organizacija)
 • vrste dokumentacije u javnim službama, oblikovanje i organizacija jedinica dokumentacije
 • uredske i arhivske evidencije: oblik, sadržaj i način vođenja
 • postupci u rukovanju i obradi dokumentacije, praćenje kretanja i obrade dokumentacije, označavanje jedinica dokumentacije
 • dostupnost i korištenje gradiva kod stvaratelja/u arhivima 

3. Zaštita i pohrana gradiva u fizičkom ili analognom obliku

 • svrha zaštite
 • vrste i svojstva (fizikalna i kemijska) gradiva, vrste i uzročnici oštećivanja i propadanja, procjena ugroženosti i faktori rizika od nastupanja oštećenja,
 • preventivna zaštita gradiva, uvjeti smještaja i čuvanja, uloga zgrade u zaštiti gradiva, organizacija spremišnog prostora, oprema i uređenje spremišta, zaštitna sredstva i postupci, zaštita gradiva u korištenju,
 • tehničko opremanje i odlaganje jedinica gradiva
 • sigurnosno i zaštitno snimanje
 • zaštita gradiva u slučaju rata, elementarnih nepogoda i nesreća

4. Zaštita i upravljanje elektroničkim zapisima

 • vrste i oblici elektroničkih zapisa,
 • integritet, vjerodostojnost i pravna valjanost elektroničkih zapisa
 • formati zapisa i mediji za pohranu, korištenje i rukovanje
 • postupci arhiviranja i čuvanja: pretvorba i migracija
 • metapodaci
 • dokumentacija u svezi s nastankom, korištenjem i rukovanjem elektroničkim zapisima
 • postupci digitalizacije – priprema, snimanje, obrada i kontrola, pohrana i prijenos, korištenje i održavanje
 • utvrđivanje sukladnosti

5. Vrednovanje, izlučivanje i predaja gradiva

 • svrha vrednovanja gradiva, metodologija i postupci u vrednovanju, propisi o vrednovanju dokumentarnog i arhivskog gradiva u Republici Hrvatskoj, utvrđivanje vrijednosti i rokova čuvanja, izrada i primjena popisa gradiva s rokovima čuvanja
 • postupak izlučivanja, brisanja i uništavanja izlučenoga gradiva
 • obveza i rokovi predaje arhivskoga gradiva u digitalnom i fizičkom/analognom obliku nadležnom arhivu, postupak i dokumentacija o predaji gradiva, postupanje s gradivom u slučaju prestanka djelatnosti ili prijenosa nadležnosti na drugo tijelo