Vi ste ovdje: Početna > Arhivska služba > Informacije za stvaratelje > Vrednovanje i kategorizacija
 


   

VREDNOVANJE I KATEGORIZACIJA

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva uz imenovane postupke, procedure i njihovu praktičnu provedbu propisuje i kriterije vrednovanja i kategorizaciju stvaratelja.

Vrednovanje je postupak kojim se procjenjuje vrijednost zapisa i utvrđuje rok do kojega će se čuvati određena vrsta gradiva ili jedinice gradiva, te se određuje postupak sa svakom vrstom odnosno jedinicom gradiva po isteku roka čuvanja. Kriteriji vrednovanja prema kojima se određuje obveza, potreba i interesi te pojedinačna ili šira društvena korist od čuvanja gradiva prema određenim rokovima su:

• značenje djelatnosti i funkcija nekoga stvaratelja,

• pravni propisi i standardi koji utvrđuju obveze i rokove čuvanja gradiva,

• potrebe poslovanja i nadzora nad poslovanjem stvaratelja gradiva,

• zaštita prava i interesa pojedinaca ili skupina na koje se gradivo odnosi,

• interes javnosti za uvid u činjenice koje gradivo dokumentira,

• evidencijska i informacijska vrijednost gradiva,

• značenje gradiva za kulturu, povijest i druge znanosti,

• vrijednost gradiva kao kulturnoga dobra.

Vrednovanje gradiva vezano je uz kategorizaciju stvaratelja koja predstavlja osnovu nadzorne i akvizicijske politike arhiva. Kategorizacija je postupak kojim se stvaratelji gradiva razvrstavaju u skupine ovisno o značenju cjeline gradiva nastalog njihovim djelovanjem. Njezina je svrha utvrditi značenje cjeline gradiva nastalog djelovanjem pojedinoga stvaratelja za dokumentiranje djelatnosti i funkcija koje stvaratelj obavlja. Kategorizaciju stvaratelja javnoga i privatnoga gradiva utvrđuje Hrvatsko arhivsko vijeće na prijedlog državnih arhiva za područje njihovih nadležnosti, a stvaratelji se razvrstavaju u tri kategorije. Nakon objave kategorizacije u službenim glasilima arhivi stvarateljima izdaju rješenje o kategorizaciji.

Sva središnja državna tijela i gospodarski subjekti kategoriziraju se na temelju prijedloga HDA. Za stvaratelje s popisa kategoriziranih stvaratelja nadležni državni arhivi izdaju rješenja o kategorizaciji, a za ustrojbene jedinica kategoriziranih stvaratelja HDA za koje su teritorijalno nadležni izdaju uvjerenje o upisu u evidenciju stvaratelja na temelju kategorizacije HDA i ovlasti dobivenoj od HDA.

Popis stvaratelja u nadležnosti HDA

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva

    

 

 
 

Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska. OIB: 46144176176
Tel: +385 1 4801 999, Fax: +385 1 4829 000

Kontaktirajte nas <>  Site map <> Novosti

© HDA 2000. - 2013.
Zabranjeno je u bilo kojem obliku objavljivati, distribuirati, mijenjati ili na ikoji način koristiti materijale s ovih stranica,
ako za to nije prethodno izdato pismeno odobrenje od strane Hrvatskog državnog arhiva.